Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:
1.1 Opdrachtnemer: Hondenopvangservice “Syllies Hondenzorgopvang VOF“, hierna te noemen opdrachtnemer.
1.2 Opdrachtgever: persoon, hondenbezitter die het intakeformulier en de algemene voorwaarden heeft ondertekend, hierna te noemen opdrachtgever.
1.3 Intakeformulier: schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht de hond op te vangen tegen een vooraf afgesproken en vooraf te betalen prijs.
1.4 Opvanghond(en): De hond(en) waarvoor de opdrachtgever de overeenkomst met de opdrachtnemer heeft gesloten.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk, indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Opdrachtgever kan wijzigingen niet gebruiken als reden om per direct het abonnement te beeindigen of betalingen te storneren.
2.2 Opdrachtnemer behoudt zich ten allen tijden het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie en/of prijsstellingen verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
2.3 Opdrachtnemer behoudt zich ten allen tijden het recht voor om opvanghond(en) op grond van probleemgevend gedrag te weigeren. Dit geldt ook als de hond gaandeweg problemen geeft in de groep.

Artikel 3 – Gezondheid

3.1 De opvanghond(en) dient/dienen ingeënt te zijn met de cocktailenting en tegen kennelhoest te zijn gevaccineerd. Tevens dient de hond vrij te zijn van wormen, vlooien, luizen en teken (informeer bij uw dierenarts). De eigenaar van de hond dient aan te kunnen tonen dat de hond voorzien is van Chipnummer en/of Tatoe.
3.2 Loopsheid. Opdrachtgever verplicht zich opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen over loopsheid van de hond. Dit heeft weigering van opvang tot gevolg waarbij er tot maximaal 3 weken geen opvangkosten in rekening worden gebracht.
3.2.1 Loopse teven of teven waarvan verwacht kan worden dat zij gedurende de opvangperiode loops kunnen worden, kunnen in overleg (tijdelijk) worden uitgesloten voor de opvangdiensten van “Jyvas Hondenopvang VOF”. Mocht loopsheid plaatsvinden gedurende een opvangperiode of mocht er sprake zijn van loopsheid bij het ophalen van de hond dan wordt de hond geweigerd voor de opvang.
3.3 Ziekte van de hond. Bij ziekte van de hond vanaf 2 weken, wordt een regeling getroffen waarbij de klant 50% van de kosten voor opvang van de weken die volgen doorbetaald tot een max van 2 maanden. Hierbij is vereist een verklaring van de dierenarts.
3.4 Opdrachtgever – indien niet direct bereikbaar – machtigt opdrachtnemer om in geval van ongevallen, ziekte e.d. de hond(en) op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, zo nodig medische handelingen te verrichten en/of medicijnen voor te schrijven en toe te (laten) dienen. e.e.a. naar (de van tevoren op de overeenkomst kenbaar gemaakte) wensen van opdrachtgever.
3.5 Opdrachtgever dient gedurende de periode dat zijn/haar hond in opvang is binnen 12 uur bereikbaar te zijn.
3.5.1 Indien de opdrachtgever niet bereikbaar blijkt te zijn machtigt hij/zij opdrachtnemer om in geval van, ziekte, blessure en plotselinge sterfte van zijn/haar hond, op kosten van de opdrachtgever, voor de behandeling, zorg en/of vernietiging, begrafenis of crematie van de hond te zorgen. E.e.a. kan voorafgaand aan de opvang schriftelijk worden afgesproken.
3.5.2 Indien de situatie van de hond door blessure, ongeval of ziekte kritiek is, machtigt opdrachtgever de opdrachtnemer om de hond direct de zorg te verlenen welke noodzakelijk is. De kosten die hieruit voortvloeien, tenzij aantoonbare nalatigheid wordt vastgesteld, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is verplicht het intake formulier en indien van toepassing het abonnementsformulier en incasso machtingingsformulier, in te vullen en in te leveren indien opdrachtgever gebruikt wenst te maken van de diensten van Jyvas.
4.2 Opdrachtgever is verplicht het intake formulier volledig en geheel naar waarheid in te vullen. Verandering van situatie bij de opdrachtgever, indien van toepassing op de hond en diensten van “Syllies Hondenzorgopvang VOF” moeten direct schriftelijk worden doorgegeven
4.2.1 Opdrachtgever is ten allen tijden aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen welke voorvloeien uit gebrek of achterhouden of niet tijdig doorgeven van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
4.2.2 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.
4.2.3 Opdrachtgever machtigt de medewerkers en/of vrijwilligers van “Syllie’s Hondenzorgopvang VOF” toegang te hebben tot de woonruimte/locatie waar de hond zich bevindt tbv het uitvoeren van afgesproken diensten.
4.2.4 Opdrachtgever machtigt “Syllies Hondenzorgopvang VOF” om hierbij gebruik te mogen maken van de verstrekte huissleutels.
Januari 2014
4.3 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen, worden de kosten van de afgesproken opvang onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
4.4 Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn voor zijn/haar hond/honden.
4.5 Opdrachtgever wordt – indien nodig – door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de
hond gedurende de perioden dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.
4.6 M.b.t. de crèche- of dagopvang dient de opdrachtgever een crèche- of dagopvang bij verhindering 24 uur voor aanvang van opvang te annuleren. Indien een annulering niet tijdig plaatsvindt wordt het normaal geldende tarief onverminderd in rekening gebracht.
4.7 M.b.t. tot de thuisopvang is de opdrachtgever – bij het afzeggen van een mondelinge/schriftelijke vastgelegde opvangperiode – geen annuleringskosten verschuldigd, indien de annulering minimaal 14 dagen voor de betreffende opvangperiode is gemeld bij opdrachtnemer. Uitgezonderd gevallen van aantoonbare overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen en calamiteiten.

Artikel 5 – Rechten en plichten opdrachtnemer

5.1 Opdrachtnemer verplicht zich naar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het welzijn van de hond.
5.2 Opdrachtnemer behoudt zich ten allen tijden het recht voor de opdracht stop te zetten, wanneer van mening is, dat het
onverantwoord is de hond op te vangen.
5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen honden te weigeren.
5.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de opvangdiensten tijdelijk stop te zetten wegens vakantie, nationale feestdagen, e.d.

Artikel 6 – Inzetten ZZP’er

6.1 Opdrachtnemer kan ZZP’ers inhuren voor het uitvoeren van thuisopvangwerk.
6.2 Opdrachtnemer garandeert dat uitvoerende partij werkt volgens de principes van Syllie’s Hondenzorgopvang.
6.3 Opdrachtnemer garandeert dat de ZZP’er duidelijk kennis heeft van hondentaal en hondengedrag.
6.4 Opdrachtnemer zal ten allen tijden overleg plegen met opdrachtgever of een ZZP’er zal worden ingezet.
6.5 Opdrachtgever gaat akkoord met de voorwaarden waaronder Syllies Hondenzorgopvang gebruikt maakt van de diensten van ZZP’ers om hun hond(-en) te laten opvangen.

Artikel 7 – Inzetten Vrijwilligers

7.1 Opdrachtnemer kan voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden vrijwilligers inzetten.
7.2 Opdrachtnemer garandeert dat iedere vrijwilliger een opleidingstraject ingaat, voordat hij/zij zelfstandig kan functioneren.
7.3 Opdrachtnemer garandeert correct beleid te voeren met het aannemen en inzetten van vrijwilligers.
7.4 Opdrachtgever gaat akkoord met de voorwaarden waaronder Syllies hondenzorgopvang gebruikt maakt van de diensten van vrijwilligers.

Artikel 8 – Schade en verzekeringen

8.1 Eigenaar van de hond(en) is aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar hond(en) toebrengt/toebrengen aan zichzelf, anderen of aan de eigendommen (waaronder andere honden) van anderen.
8.2 Syllies Hondenzorgopvang VOF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies en diefstal van de eigendommen van haar klanten. Hieronder wordt verstaan: riemen, halsbanden, speeltjes, voederbakken enz.

Artikel 9 – Abonnementen

9.1 Alle opvang welke een vaste structuur kent wordt geregeld via een abonnement. Dit abonnement is gebaseerd op het gemiddeld aantal keren dat een hond per maand komt en word in overleg opgesteld. 9.2 Een vaste structuur is wanneer er gemiddeld 2x per maand wederkerend opvang is voor een hond. 9.3 Een abonnement kent een opzegtermijn van 1 maand gerekend vanaf de 28ste van iedere maand. 9.4 Bij het niet opzeggen van het abonnement maar wel thuishouden van de hond geldt dat na 2 maanden de gereserveerde opvangplek vervalt. Dit staat los van de vakantieregeling zie art 9.6. 9.5 Abonnementen kunnen via de webwinkel gekocht te worden. Bij aanschaf van het abonnement via de webwinkel dient de klant de eerste maand opzegtermijn direct aan te schaffen samen met het abonnement wat voor die maand geldt. 9.6 Vakantieperiodes, (kortstondige) ziekte, vrije dagen en feestdagen worden niet gerestitueerd of verrekend. Met uitzondering van vakantie periodes langer dan 1 maand. Daarbij gaat het abonnement voor de eerste maand door, maar de 2 weken na de eerste maand vakantie worden niet in aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 9.7 De vakantie regeling wordt maximaal 1x per jaar per klant toegepast. 9.8 Voor klanten die een abonnement hebben geldt dat bij gebruik van de thuisopvangservice van Syllie’s, zij enkel het prijs- verschil bijbetalen tussen creècheopvang en thuisopvang, mits de dag van thuisopvang overeenkomt met de vaste dag van de creècheopvang. 9.9 Opschorten van het abonnement kan. Echter, wordt er gedurende de opschorting 50% van het abonnementstarief gerekend. Tussentijdseopvang in die periode kan voor het normale lossedagen tarief. 9.10 Opvang dat valt op een feestdag kan niet verschoven worden naar een andere dag. De dagen die onderling zijn afgesproken tijdens aanvang van het abonnement of die later schriftelijk structureel gewijzigd zijn, zijn hierin leidend.

Artikel 10 – Betalingen

10.1 Alle prijzen weergegeven op de prijsopgave zijn inclusief B.T.W. Jaarlijks worden de prijzen door middel van een prijsindex aangepast aan de marktomstandigheden.
10.2 Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever. 10.3 Het verschuldigde bedrag voor opvang wordt voor vaste klanten via een abonnement betaald. Het
abonnement wordt maandelijks geïnt via een automatische incasso of via de webwinkel.
10.4 Niet-vaste klanten dienen via de webshop losse dagen te kopen of contant vooraf te betalen.
10.5 Bij de thuisopvang dient het verschuldigde opvangbedrag contant te worden voldaan bij het brengen van
de hond(en) of te zijn overgeschreven op bankrekeningnummer t.n.v. “Syllie’s Hondenzorgopvang VOF” te Wageningen of
uiterlijk op de dag dat de hond(en) wordt/worden gebracht.
10.6 Opdrachtgever heeft geen recht op korting of terugbetaling van het – op de overeenkomst bedoelde – opvangbedrag, in geval hij/zij de afgesproken opvangperiode voortijdig beëindigt. (D.w.z. als de hond eerder wordt opgehaald dan overeengekomen.)
10.7 Het storneren van automatische incasso’s zonder voorafgaand overleg zal direct het inschakelen van een incassobureau tot gevolg hebben. Met uitzondering indien een incasso wordt geind na de maand waarin het maandabonnement schriftelijk is opgezegd en de maand opzegtermijn verlopen is.
10.8 Syllie’s zal ten allen tijden niet voldane of niet geleverde diensten vergoeden. Het niet leveren van een dienst geeft geen recht op het storneren van het maandabonnement, maar geeft enkel recht op restitutie van het bedrag gemoeid voor die op die datum/data betreffende dienst(-en).

Artikel 11 – Vakanties Syllie’s

11.1 Indien Syllie’s wegens vakanties gesloten is, worden de opvang dagen als tegoed dag opgenomen of gerestitueerd. Met uitzondering van nationale feestdagen.
11.2 De feestdagen die vallen in de vakanties van Syllie’s zijn voor kosten van de klant.
11.3 Tegoed dagen worden door Syllie’s als service opgenomen in een lijst. Deze dagen zijn door de klant vrij inzetbaar, mits er
plek is. De tegoed dagen zijn 1 jaar geldig, daarna vervallen ze.
11.4 Het is aan de klant om zelf te informeren naar beschikbaarheid en geldigheid. Op verlopen tegoeddagen kan geen aanspraak meer worden gemaakt.
11.5 Tegoed dagen zijn niet inzetbaar als aanbetaling voor thuisopvang.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Indien door onvoorziene omstandigheden, extreme weersomstandigheden of door overmacht opdrachtnemer (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, e.d.) niet bij machte is om opvangdiensten te verlenen, zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan – zo spoedig als mogelijk is – in kennis stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.
12.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht), blijft de schadevergoeding ten allen tijden beperkt tot het totaal van het overeengekomen opvangbedrag van de overeenkomst.
12.3 De eigenaar van de honden moet een WA-verzekering hebben afgesloten waarbij de hond/honden van de eigenaar volwaardig meeverzekerd is/zijn. (Zie ook 4.3)

Artikel 13 – Marketing

13.1 Opdrachtnemer gaat akkoord met het gebruik van door Syllie’s  Hondenzorgopvang VOF genomen fotomateriaal c.q. videomateriaal van de hond voor eigen marketingdoeleinden. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan folders, website en reclamecampagne materiaal
13.2 Opdrachtgever verklaart genomen fotomateriaal c.q. videomateriaal van de hond enkel en alleen voor EIGEN doeleinden te gebruiken.

Artikel 14 – Geschillen en toepasselijk recht

14.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd.
14.2 Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
14.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.